Kwaliteit van de natuur

De kwaliteit van de natuur in Nederland is bepalend voor het voorkomen van veel vogelsoorten. Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie leggen een voortdurende druk op de natuur en vogelpopulaties. 

Sovon onderzoekt welke factoren de natuurkwaliteit beinvloeden en welke beheers- en beschermingsmaatregelen effectief zullen zijn onder die omstandigheden. 

 

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Staat van instandhouding/Natuurbeschermingswet

»Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland? 

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Rapportage natuurbeleid

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op 

Predatie nesten weidevogels Sovon

PAS / Stikstof

»Wat is de invloed van vossen en andere predatoren op weidevogels? 

Jaar van de Patrijs Sovon weidevogels onderzoek

Natuurbeheer

»Waarom gaan bepaalde soorten achteruit?  

Maatregelen bescherming weidevogels Sovon Vogelbescherming effect

Vogels op de Rode Lijst

»Waarom gaan bepaalde soorten achteruit?