Onderzoeksthema's

De onderzoeksprojecten van Sovon zijn onderverdeeld in vijf overkoepelende thema's waar we in de afgelopen jaren veel ervaring en kennis hebben opgebouwd. Bij elk thema staat een overzicht van de verschillende projecten en worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek kort toegelicht.

 

Kwaliteit van de natuur

»Stikstofproblematiek, versnippering van leefgebieden en intensieve recreatie zetten de natuur onder druk. Sovon onderzoekt deze invloeden en de effecten van beheer.

Boerenlandvogels

»Sind 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon richt zich op het in kaart brengen van de oorzaken hiervan.

Stedelijke leefomgeving

»De stad vormt een belangrijk biotoop voor vogels. Sovon onderzoekt de ontwikkeling van vogels in de stad en welke beheersmaatregelen voor hen nodig zijn.

Waterrijke gebieden

»Ontwikkelingen in bijvoorbeeld de Waddenzee en het deltagebied hebben grote gevolgen voor vogels. Sovon houdt deze ontwikkelingen in de gaten met tellingen en nader onderzoek.

Klimaat en menselijk gebruik 

»Door klimaatverandering veranderen leefgebieden en rukken nieuwe ziektes op. Maar ook klimaatmaatregelen hebben gevolgen voor vogels.