Stedelijke leefomgeving

Wereldwijd woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Ook in Nederland neemt de verstedelijking toe. De stad vormt daarmee een steeds belangrijker leefgebied voor vogels.

Intensief ruimtegebruik zorgt ervoor dat steden steeds compacter worden en dat de bevolkingsdichtheid toeneemt. Dit heeft effect op de leefgebieden van vogels.

Sovon volgt de ontwikkeling van vogels in de stad en doet onderzoek naar beheersmaatregelen voor stadsvogels.

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Stadvogels

»Hoe gaat het met de stadsvogels in Nederland? 

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Exoten

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op