Privacybeleid

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ofwel de ‘privacywet’ in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. In de kern komt de AVG er op neer dat jouw privacyrechten worden versterkt en uitgebreid. Je krijgt meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonsgegevens. Organisaties moeten jouw toestemming hebben om die gegevens op te slaan en te verwerken. Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van vastgelegde persoonsgegevens.

 

Voor jou als lid of waarnemer verandert er eigenlijk niets, want Sovon werkt al lang met strikte privacyregels en gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Al in 2014 hebben we onszelf opgelegd dat we persoonsgegevens nimmer doorleveren aan of inzichtelijk maken voor derden, uitgezonderd ‘verwerkers’ zoals het bedrijf dat Sovon-nieuws of de jaarlijkse monitoringrapporten verstuurt naar de leden en waarnemers van Sovon.

Inzien onder 'Mijn account'

Belangrijk is dat je na het inloggen op de website via ‘Mijn account’ je persoonsgegevens kan inzien en/of kan wijzigen. We vragen je om na het inloggen eenmalig om akkoord te gaan met het gebruik van je persoonsgegevens om je telwerk zo goed mogelijk ondersteunen, en je te kunnen informeren over resultaten en ontwikkelingen.

Veilig binnen Sovon

In overleg met de Ledenraad zijn onze privacyregels in november 2017 herbevestigd. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven. Ze blijven dus veilig binnen Sovon. Onder persoonsgegevens worden in dit verband NAW-gegevens verstaan (naam-adres-woonplaats) maar ook telefoonnummers en email-adressen.

Informeren en analyseren

Intern gebruiken we je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te informeren over de ontwikkeling op het vlak van vogelmonitoring, de toepassing daarvan en natuurlijk de communicatie rondom aangeleverde telgegevens en te tellen gebieden.

Verder gebruiken we de gegevens op een geaggregeerd (sterk samengevoegd) niveau voor analyses om zicht te krijgen op de ontwikkeling van het waarnemersnetwerk en op de kwaliteit van de monitoringgegevens. Voorbeelden van dergelijke analyses zijn:

  • Ontwikkelingen in aantal actieve waarnemers in een bepaalde regio
  • Ontwikkelingen in het aantal waarnemers dat hoge tonen goed of minder goed hoort bij het Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Bij dergelijke geaggregeerde analyses zorgen we ervoor dat die nimmer herleidbaar zijn naar individuele personen. Intern is binnen Sovon in kaart gebracht wie persoonsgegevens kan gebruiken en onder welke voorwaarden en wordt doorlopend nagegaan hoe een datalek kan worden voorkomen (inclusief interne testen en audits). 

Onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem

Ons privacybeleid is in de loop van 2018 ondergebracht in ons kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO norm 9001:2015.

Functionaris gegevensbescherming

Sovon heeft in 2016 een Functionaris gegevensbescherming aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit. De Functionaris ziet er op toe dat Sovon voldoet aan de eisen van de AVG.

 

Raadpleeg ook onze privacyverklaring. Heb je vragen of over het privacybeleid van Sovon? Stel ze aan privacymedewerker@sovon.nl.