Boerenlandvogels

Ongeveer 70% van Nederland bestaat uit agrarisch gebied. Voor een deel van de soorten, zoals Grutto en Scholekster, die van dit landschap gebruik maken, is ons land internationaal van groot belang.

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Sovon richt zich op het in beeld brengen van de oorzaken van de grootschalige afname van boerenlandvogels in Nederland, en op de mogelijke oplossingsrichtingen om het tij te keren.

Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen voor reproductie, de factoren die hierop van invloed zijn (bijvoorbeeld predatie en voedselaanbod) en de effectiviteit van (agrarisch) natuurbeheer.

Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland Sovon grutto

Kleinschalig cultuurlandschap

»Hoe gaat het met de weidevogels in Nederland? 

Winter problemen weidevogels Sovon Kievit

Akker- en weidevogels

»De winterperiode levert zijn eigen problemen op 

Predatie nesten weidevogels Sovon

Predatie

»Wat is de invloed van vossen en andere predatoren op weidevogels? 

Jaar van de Patrijs Sovon weidevogels onderzoek

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

»Waarom gaan bepaalde soorten achteruit?  

Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde landbouwgif Sovon Nature

Pesticiden

»Wat is het effect van bestrijdingsmiddelen in de landbouw